Retningslinjer

For at alle vores medlemmer skal have én god oplevelse når der vinterbades, har bestyrelsen besluttet følgende regler:

Huset må bruges af medlemmer og det der kan kun tages gæster med i mindre omfang.

Nøglen til badehuset må ikke lånes ud eller kopieres. Nøglen skal afleveres til klubben ved udmeldelse

Al benyttelse af huset sker på eget ansvar

Der må kun opbevares håndklæder, badekåber og badesko på de anviste pladser i klubhuset, al anden opbevaring er ikke tilladt.

Vedtægter

§1. Navn:Foreningens navn er Vinterbadeklubben Furesø.


§ 2.Hjemsted:Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal Kommune og benytter badeanlægget i Kinabugten ved Furesøen.


§ 3.Formål:

At samle vinterbaderne i Furesøen

At udbrede vinterbadning i Furesøen

At skabe bedre forhold for vinterbaderne i Furesøen

At skabe sociale netværk, tryghed og sikkerhed for vinterbaderne i Furesøen


§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle over 18 år, der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser.

Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis.

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen kan stemme for eksklusionen.


§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling. Kontingentet er et årskontingent.


§ 6. Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt andet halvår.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 1 måneds varsel ved opslag. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Godkendelse af regnskab.

Godkendelse af budget, herunder kontingent

Valg til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Valg af revisor.

Behandling af indkomne forslag.

Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog §8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i §6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i §6 og §8.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen..

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.


§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. I ulige år vælges Formand, Sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges Næstformand og Kasserer.Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant til bestyrelsen.

fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. §10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.


§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.


§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening i Rudersdal Kommune med et lignende formål og aktivitet.

Såfremt der skulle være nogen spørgsmål til vedtægter eller regler, kan bestyrelsen kontaktes på følgende mail:


info@vinterbadeklubben-furesoe.dk